ОБАВЕШТЕЊЕ о продужетку рока за подношење понуда, ЈН ОП 02/16

13. јун 2016.


На основу члана 63.  став 5. Закона о јавним набавкама због измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку услуга осигурања професионалне одговорности чланова коморе стоматолога за штете причињене трећим лицима и на имовини трећих лица, за потребе Стоматолошке коморе Србије, ОП 02/16, продужује се рок за подношење понуда и датум отварања понуда.

 

Део V Упутство понуђачима како да сачине понуду

 

Тачки 2. став 5. мења се датум и гласи 21.06.2016.године, на страни 12.

 

Тачка 2. став 9. мења се  датум и гласи 21.06.2016.године, на страни 12.

 

Наведене измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку услуга представљају саставни део конкурсне документације.