ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦИ

21. јун 2014.


Лиценца је јавна исправа и представља одобрење за самостални рад .

Лиценца се издаје на основу Правилника о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање Лиценце члановима комора здравствених радника („Сл.гласник РС“,бр. 119/2007, 23/2009, 40/2010 и 102/2015)

Издавање, обнављање и одузимање лиценце  јесте поступак који спроводи надлежна комора ради утврђивања стручне оспособљености здравствених радника за самостални рад у Републици Србији.

О издатој, обновљеној или одузетој лиценци решење доноси директор надлежне Коморе.

 Решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор.

Трошкове издавања и обнављања лиценце утврђује надлежни орган Коморе, по условима прописним законом, а сноси их подносилац захтева за издавање односно обнављање лиценце.

Лиценца се издаје на период од седам година.

Члан Коморе подноси захтев за издавање лиценце преко огранка Коморе.

Kомора издаје лиценцу члану Коморе.

За издавање лиценце здравствени радник доставља следећу документацију:

1. Захтев за издавање лиценце

2. Решење о упису у именик ( на увид)

3. Личну карту  (на увид)

4. Овлашћење за подношење захтева (када се подноси у име другог)

5. Доказ о уплати таксе

6. Испуњен образац промене, ОП-16 образац (уколико је дошло до промена у погледу лучних, професионалних и др. података након уписа у Именик чланова)

 

Обавеза здравственог радника је да стиче бодове кроз различите програма континуиране едукације. У обавези је да сваке лиценцне године сакупи минимум 10 бодова, а на крају лиценцног периода од седам година укупно 140 бодова. Од укупног броја неопходних бодова, у случају мировања по основу рада, као и у случају незапослености,  сразмерно ће бити умањен неопходан број бодова, у зависности од дужине трајања прекида. Уколико именовани не сакупи неопходни број бодова, дужан је да полаже лиценцни испит на крају лиценцне године односно лиценцног периода, у зависности да ли недостаје услов од минимум 10 бодова, односно услов од укупно 140 бодова.

 

Здравственим радницима који су добили Лиценцу до 31.12.2009. године, неопходно је да на крају 7 година, тј. истеком лиценцног периода имају укупно 120 бодова.

Здравственом раднику лиценца може бити одузета привремено (мировање статуса) или трајно.

Комора здравственом раднику привремено одузима лиценцу:

1) ако здравствени радник не обнови лиценцу под условом прописаним законом;

2) ако здравствени радник обавља делатност за коју му није издата лиценца;

3) ако здравствени радник у обављању здравствене делатности начини стручну грешку којом се нарушава, односно погоршава здравствено стање пацијента;

4) ако је здравственом раднику изречена једна од мера привремене забране самосталног рада од стране надлежног органа коморе, због теже повреде професионалне дужности и угледа члана коморе, у складу са законом и статутом коморе;

5) ако је правноснажном судском одлуком здравствени радник осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обављање професије здравственог радника;

6) ако у обављању здравствене делатности злоупотреби средства здравственог осигурања;

7) у другим случајевима прописаним законом.

Здравственом раднику комора трајно одузима лиценцу ако је правноснажном судском одлуком осуђен на казну затвора због тешког кривичног дела против здравља људи.

Здравствени радник коме комора није обновила лиценцу односно коме је одузела лиценцу, под условима прописаним законом и републичким правилником, дужан је да у року од осам дана од дана пријема решења достави комори раније издату лиценцу.

Комора о привременом или трајном одузимању лиценце здравственом раднику, обавештава послодавца здравственог радника и филијалу Републичког завода за здравствено осигурање.

Лиценца се издаје на обрасцу формата А3, величине 420 x 297 мм.

На обрасцу се налази грб Републике Србије, назив и лого  Коморе.

На лиценци се уписују следећи подаци о здравственом раднику:

1) име и презиме;

2) школска спрема;

3) област здравствене заштите за коју се лиценца издаје;

4) број лиценце;

5) датум и место издавања лиценце;

6) датум важења лиценце;

7) печат коморе и потпис директора коморе.

Штампање лиценце по закону врши Народна банка Србије - Завод за израду новчаница и кованог новца – Топчидер, може се вршити на папиру и на начин који спречава фалсификовање лиценце.

 

Све неопходне захтеве можете пронаћи на сајту Стоматолошке коморе Србије или у просторијама исте.