ИЗДАВАЊЕ,ОБНАВЉАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ

13. септембар 2019.

Лиценца је јавна исправа и представља одобрење за самостални рад .

Лиценца се издаје на основу Закона о здравственој заштити („Сл.гласник РС,бр. 25/2019) и Правилника о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање Лиценце члановима комора здравствених радника („Сл.гласник РС“,бр. 17/2022).

Издавање, обнављање и одузимање лиценце  јесте поступак који спроводи надлежна комора ради утврђивања стручне оспособљености здравствених радника за самостални рад у Републици Србији.

О издатој, обновљеној или одузетој лиценци решење доноси директор надлежне Коморе.

На решење из претходног става може се изјавити жалба министру, која не одлаже извршење решења.

Трошкове издавања и обнављања лиценце утврђује надлежни орган Коморе, под условима прописним законом, а сноси их подносилац захтева за издавање односно обнављање лиценце.

Лиценца се издаје на период од седам година.

Здравственом раднику преко 70 година старости лиценца се издаје на период од годину дана.

Члан Коморе подноси захтев за издавање лиценце преко огранка Коморе.

Комора издаје лиценцу здравственом раднику под условом:

1) да испуњава услове из члана 150. Закона о здравственој заштити у погледу образовања здравствене струке;

2) да је обавио приправнички стаж и положио стручни испит;

3) да је уписан у именик коморе;

4) да правноснажном судском одлуком није осуђен за умишљајно кривично дело на казну затвора од једне године или тежу казну, нити на казну затвора за кривично дело против здравља људи, односно да му правноснажном судском одлуком није изречена мера безбедности у складу са Кривичним закоником, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно забрана вршења позива, делатности и дужности због које не може обављати здравствену делатност.

За издавање лиценце здравствени радник доставља следећу документацију:

1. Захтев за издавање лиценце

2. Решење о упису у именик ( на увид)

3. Личну карту  (на увид)

4. Овлашћење за подношење захтева (када се подноси у име другог)

5. Доказ о уплати таксе

6. Испуњен образац промене, ОП-16 образац (уколико је дошло до промена у погледу лучних, професионалних и др. података након уписа у Именик чланова)

7. Доказ о општој здравственој способности за обављање здравствене делатности (за кориснике старосне пензије).

Обавеза здравственог радника је да стиче бодове кроз различите програма континуиране едукације. У обавези је да сваке лиценцне године сакупи минимум 10 бодова, а на крају лиценцног периода од седам година укупно 140 бодова. Од укупног броја неопходних бодова, у случају мировања радног односа, породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, одсуства са рада ради посебне неге детета или привремене спречености за рад, сразмерно ће бити умањен неопходан број бодова, у зависности од дужине трајања прекида. Уколико именовани не сакупи неопходни број бодова, дужан је да полаже лиценцни испит на крају лиценцне године односно лиценцног периода, у зависности да ли недостаје услов од минимум 10 бодова, односно услов од укупно 140 бодова.

Здравственим радницима који су добили Лиценцу до 31.12.2009. године, неопходно је да на крају 7 година, тј. истеком лиценцног периода имају укупно 120 бодова.

 

Здравствени радник подноси надлежној комори захтев за обнављање лиценце најкасније 60 дана пре истека рока на који је лиценца издата.

Здравствени радник који не испуњава услове за обнављање лиценце прописане овим законом и прописима донетим за спровођење овог закона, дужан је да поднесе захтев за полагање лиценцног испита надлежној комори у року од 60 дана пре истека лиценцног периода.

Здравствени радник, корисник старосне пензије, за издавање и обнављање лиценце подноси и доказ о општој здравственој способности за обављање здравствене делатности.

Обнављање лиценце врши се сваких седам година.

Здравствени радник преко 70 година старости обнавља лиценцу сваких годину дана.

 

Комора по службеној дужности привремено одузима лиценцу здравственом раднику:

1) ако обавља здравствену делатност за коју му није издата лиценца;

2) ако у обављању здравствене делатности начини стручну грешку којом се нарушава, односно погоршава здравствено стање пацијента;

3) ако му је од стране надлежног органа коморе изречена једна од мера привремене забране обављања здравствене делатности због теже повреде професионалне дужности и угледа члана коморе, у складу са законом и статутом коморе;

4) ако је правноснажном судском одлуком осуђен за умишљајно кривично дело на казну затвора од шест месеци или тежу казну, односно на казну затвора за кривично дело против здравља људи;

5) ако му је правноснажном судском одлуком изречена мера безбедности у складу са Кривичним закоником, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно забрана вршења позива, делатности и дужности због које не може обављати здравствену делатност;

6) ако у обављању здравствене делатности злоупотреби средства здравственог осигурања;

7) ако је исписан из именика надлежне коморе;

8) у другим случајевима прописаним законом.

Здравствени радник коме комора није обновила лиценцу односно коме је одузела лиценцу, под условима прописаним законом и републичким правилником, дужан је да у року од пет радних дана од дана достављања решења достави комори раније издату лиценцу.

О необновљеној, односно одузетој лиценци, надлежна комора одмах, а најкасније у року од 24 сата, обавештава здравствену инспекцију, организацију обавезног здравственог осигурања и послодавца здравственог радника којем је лиценца одузета или није обновљена.

 

Лиценца се издаје на обрасцу формата А3, величине 420 x 297 мм.

На обрасцу лиценце се налази грб Републике Србије, назив и лого надлежне коморе.

На лиценци се уписују следећи подаци о здравственом раднику:

1) име и презиме;

2) школска спрема;

3) област здравствене заштите за коју се лиценца издаје;

4) број лиценце;

5) датум и место издавања лиценце;

6) датум важења лиценце;

7) печат надлежне коморе и потпис директора надлежне коморе.

Штампање лиценце по закону врши Народна банка Србије - Завод за израду новчаница и кованог новца – Топчидер, може се вршити на папиру и на начин који спречава фалсификовање лиценце.

 

Све неопходне захтеве можете пронаћи на сајту Стоматолошке коморе Србије или у просторијама исте.