OBAVEZA KONTINUIRANE EDUKACIJE

29. Decembar 2015.

Novi Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika objavljen je u „Sl. glasniku RS“, br. 76/2022 od 07.07.2022. godine i počinje da se primenjuje od 15. jula 2022. godine.

 

Pravilnik je objavljen na intertnet stranici SKS.

 

Cilj donošenja novog Pravilnika jeste usklađivanje ovog podzakonskog akta sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (''Sl.gl.RS'' br. 25/2019 koji je na snazi od 11.04.2019. godine).

Zdravstveni radnik koji je dobio, odnosno obnovio odobrenje za samostalni rad-Licencu dužan je da učestvuje u programima kontinuirane edukacije.

Zdravstvenom radniku može se obnoviti licenca ako je u periodu važenja licence, u postupku kontinuirane edukacije stekao 140 bodova kroz sadržaj akreditovanih programa kontinuirane edukacije, vezano za profesionalnu delatnost koju obavlja, a za koju se izdaje, odnosno obnavlja licenca, pri čemu broj sakupljenih bodova u jednoj godini trajanja licence ne može biti manji od deset.

Zdravstvenom radniku preko 70 godina starosti, kome je licenca izdata na period od godinu dana, ista se može obnoviti licenca ako je u periodu važenja licence, u postupku kontinuirane edukacije stekao 20 bodova kroz sadržaj akreditovanih programa kontinuirane edukacije, vezano za profesionalnu delatnost koju obavlja, a za koju se izdaje, odnosno obnavlja licenca.

Ukupan broj od 140 bodova, odnosno 20 bodova, mora biti skupljen iz više različitih akreditovanih programa kontinuirane edukacije.

Ako zdravstveni radnik po isteku licencnog perioda od sedam godina nije stekao ukupno 140 bodova, odnosno najmanje 10 bodova u jednoj godini trajanja licence podnosi zahtev za polaganje licencnog ispita nadležnoj komori u roku od 60 dana pre isteka licencnog perioda.

Ako zdravstveni radnik preko 70 godina starosti, kome je licenca izdata na period od godinu dana, po isteku licencnog perioda od jedne godine nije stekao ukupno 20 bodova dužan je da podnese zahtev za polaganje licencnog ispita nadležnoj komori u roku od 60 dana pre isteka licencnog perioda.

 

Nezaposlen zdravstveni radnik koji ima izdatu licencu obavezan je da od 15. jula 2022. godine, odnosno od dana početka primene novog Pravilnika, sakuplja bodove za obnovu licence. 

 

Zdrastveni radnik koji ne obavlja zdravstvenu delatnost ( radi van struke)  koji ima izdatu licencu obavezan je da od 15. jula 2022. godine, odnosno od dana početka primene novog Pravilnika, sakuplja bodove za obnovu licence

 

Zdravstvenom radniku kome je u skladu sa propisima koji uređuju oblast rada utvrđeno mirovanje radnog odnosa, porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta, odsustvo sa rada radi posebne nege deteta ili privremena sprečenost za rad u periodu:

1) do dva meseca u toku licencne godine, u postupku obnove licence dužan je da ispuni uslove iz člana 8. ovog pravilnika,

2) od dva do šest meseci kumulativno u toku licencne godine, period važenja licence ostaje nepromenjen, a u postupku obnavljanja licence potrebno je da u toj licencnoj godini stekne najmanje deset bodova u postupku kontinuirane edukacije,

3) dužem od šest meseci kumulativno u toku licencne godine, period važenja licence ostaje nepromenjen, a u postupku obnavljanja licence smatra se da je u toj licencnoj godini, stekao dovoljan broj bodova za obnavljanje licence, nezavisno od stvarno stečenih bodova u navedenom periodu.

Zdravstveni radnik podnosi dokaz komori o nastupanju navedenih uslova.

Navedeni razlozi ne oslobađaju zdravstvenog radnika od blagovremenog podnošenja zahteva za obnavljanje licence nadležnoj komori.

 

Dokument možete videti na linku ispod:

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA IZDAVANjE, OBNAVLjANjE ILI ODUZIMANjE LICENCE ČLANOVIMA KOMORA ZDRAVSTVENIH RADNIKA