OBAVEZA KONTINUIRANE EDUKACIJE

29. Decembar 2015.

Zdravstveni radnik koji je dobio, odnosno obnovi odobrenje za samostalni rad-Licencu je dužan da učestvuje u programima medicinske kontinuirane edukacije.

Da bi obnovi Licencu, doktoru stomatologije je potrebno da sakupi sledeći broj bodova  kroz različite programe KME:

1. Minimum 10 bodova u svakoj licencnoj godini

2. Ukupno 140 bodova na kraju licencnog perioda


Doktori stomatologije koji su stekli Licencu pre 01.januara 2010. godine, potrebno je da za obnavljanje Licence poseduju ukupno 120 bodova.

Doktori stomatologije koji nije sakupio minimum 10 bodova u licencnoj godini, odnosno ukupno 140 na kraju licencnog perioda, dužan je da podnese zahtev za polaganje  licencnog ispita 60 dana pre isteka licencne godine, odnosno licencnog perioda. Istu dužnost ima i zdravtsveni radnik koji je dobio Licencu pre 01.januara 2010. godine ukoliko nema ukupno 120 bodova.

Bodove nije dužan da sakuplja nezaposleni zdravstveni radnik.

Zdravstvenom radniku kome je u skladu sa propisima koji uređuju oblast rada utvrđeno mirovanje radnog odnosa, porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta, odsustvo sa rada radi posebne nege deteta ili privremena sprečenost za rad u periodu:

1) do dva meseca u toku licencne godine, u postupku obnove licence dužan je da ispuni uslove iz člana 8. ovog pravilnika;

2) do šest meseci u toku licencne godine, period važenja licence ostaje nepromenjen, a u postupku obnavljanja licence potrebno je da u toj licencnoj godini stekne polovinu tj. najmanje deset bodova u postupku kontinuirane edukacije;

3) dužem od šest meseci u toku licencne godine, odnosno jedne ili više licencnih godina period važenja licence ostaje nepromenjen, a u postupku obnavljanja licence smatra se da je u toj licencnoj godini, odnosno tim licencnim godinama stekao dovoljan broj bodova za obnavljanje licence, nezavisno od stvarno stečenih bodova u navedenom periodu.


Doktorima stomatologije kojima je licenca izdata od 01.01.2010.godine pa do 12.12.2015.godine :

1. Ukupno sakupljen broj bodova iz tog perioda uračunaće se u neophodan broj od 140 na kraju licencnog perioda ( 7 godina).

2. Za sve  licencne godine koje se završavaju nekog datuma u 2016. i tako nadalje po godinama trajanja licence, neophodan je uslov od minimum 10. bodova u licencnoj godini.

3.  Da  bi se obnovila licenca po isteku  7 godina, potrebno je  ukupno 140 bodova ( koji će se umanjiti ukoliko ima osnova za oslobađanje od sakupljanja bodova)