Чланарина

3. јун 2014.

Чланарина од 800 динара уплаћује се на рачун Огранка Коморе.
 
Чланарину не плаћају незапослени стоматолози.
 
Чланарину плаћају сви доктори стоматологије запослени у здравственим установама, приватној пракси, оснивачи приватне праксе и запослени чланови доктори стоматологије који не обављају здравствену делатност.
 
Уплата чланарине се врши на рачун Огранка Коморе у који је уписан доктор стоматологије и то тако што је:
Сврха уплате - навести месец-е за које се врши уплата
Позив на број - ИД број ( број из решења о упису)
Рачун уплате:
- Огранак за подручје града Београда: 105-51035-87 код АИК банке
- Огранка за АП Војводину: 105-530008-29 код АИК банке
- Огранак за западну и ценцтралну Србију: 105-51037-81 код АИК банке
- Огранак за југоисточну Србију и К и М: 105-51036-84 код АИК банке
 
Према члану 11. став 3., 4., и 5.  Статута Стоматолошке коморе Србије ("Сл. гласник РС", бр. 89/2007, 85/2008, 37/2014, 19/2015, 107/2015, 13/2017, 43/2017, 7/2018 и 133/2020) чланство у комори престаје и неплаћањем чланарине.
 
Чланарина за текућу годину измирује се најкасније до 31. децембра за ту годину.
 
Члан Коморе који није измирио чланарину до 31. децембра текуће године, за ту годину и исто не учини након писане опомене ни до 31. јануара наредне године исписује се из Именика чланова Коморе.
 
Потврдa о обавези плаћања чланарине издаје се члановима Стоматолошке коморе Србије који поднесу захтев за издавање потврде.
 

Чланарина - примери уплатница

Уплатница за ОГРАНАК ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА БЕОГРАДА

Уплатница за ОГРАНАК ЗА ЗАПАДНУ И ЦЕНТРАЛНУ СРБИЈУ

Уплатница за ОГРАНАК ЗА АП ВОЈВОДИНУ

Уплатница за ОГРАНАК ЗА ЈУГОИСТОЧНУ СРБИЈУ И КИМ