ОБАВЕЗА ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА

29. децембар 2015.

Према члану 13. Закона о коморама здравствених радника („Сл. гласник РС“, бр.107/2005, 99/2010 и 70/2017 - одлука УС), члан Коморе је дужан да у року од 30 дана обавести Комору о свим променама о којима се води евиденција. Те тако дужан је да обавести о променама везаним за име, презиме, пребивалиште, затим о стицању назива примаријус, наставно-научног звања, полагању лиценцног испита, о промени послодавца, о престанку радног односа, о оставривању допунског рада, мировању радног односа, трудничком и сл.

Уколико именовани не обавести Комору о променама, чини прекршај за који је прописана новчана казна у износу од 10.000,00 до 50.000,00 динара у складу са чланом 53. Закона о коморама здравствених радника („Сл. гласник РС“, бр.107/2005, 99/2010 и 70/2017 - одлука УС).

У случају наступања промене, члан Коморе је дужан да испуни и поднесе Образац промене ОП-16 Стоматолошке коморе Србије, те да поднесе доказе који потврђују наводе из Обрасца.

Све потребне захтеве и обрасце можете пронаћи на сајту Стоматолошке коморе Србије или у просторијама исте.