УПИС У КОМОРУ

29. децембар 2015.

Стоматолошка комора Србије врши упис доктора стоматологије у Именик чланова Стоматолошке коморе Србије.

Захтев за упис се подноси огранку Коморе, према припадности члана и то тако што се припрадност незапсолених чланова одређује према пребивалишту, а припадност запослених, односно оснивача према месту обављања здравствене делатности.

 

У именик Стоматолошке коморе Србије, доктор стоматологије се може уписати као:

1. доктор стоматологије без положеног државног испита

2. доктор стоматологије приправник

3. доктор стоматологије на стажу

4. доктор стоматологије са положеним стручним испитом

5. доктор стоматологије специјализант

6. доктор стоматологије специјалиста

7. доктор стоматологије примаријус

8. доктор стоматологије магистар

9. доктор стоматологије- наставно-научно звање.

 

Поред наведеног, Комора води и следеће евиденције:

1. незапсолен доктор стоматологије

2. запослен доктор стоматологије у државној пракси

3. запослен доктор стоматологије у приватној пракси

4. доктор стоматологије оснивач приватне праксе

5. доктор стоматологије пензионер

6. доктор стоматологије пензионер-запослен

7. доктор стоматологије пензионер-оснивач

8. доктор стоматологије на допунском раду

 

За упис у Именик чланова Стоматолошке коморе Србије, потребно је доставити следеће документа:

Обавезна документа

1. Захтев за упис

2. Образац именика Стоматолошке коморе Србије ОИ-16

3. Фотокопија личне карте (очитана)

4. Оверена фотокопија:  уверења / дипломе / нострификоване дипломе о завршеним основним студијама

5.  Две фотографије димензије 30х35мм

6. Доказ о плаћеној накнади за упис у Именик

 

Документа која се подносе у зависности од основа уписа су

 

1. Потврда о обављању приправничког стажа

2. Оверена фотокопија: потврде / уверења о положеном стручном испиту

3. Потврда о обављању специјалистичког стажа

4. Оверена фотокопија:  уверења / дипломе о положеном специјалистичком испиту

5. Оверена фотокопија доказа о стеченом наставно- научном звању,одлука надлежног органа

6. Оверена фотокопија доказа о стеченом примаријату

7.  Потврда послодавца о радном статусу и фотокопија Уговора о раду

8.  Потврду о незапослености

9. Оверена фотокопија решења о пензији 

10. Фотокопија решења о упису у регистар код надлежног органа( АПР)

11.  Две фотографије димензије 30х35мм

12. Доказ о плаћеној накнади за упис у Именик                                                                           

13. Испуњен Образац ОИ-1 Стоматолошке коморе Србије

14. Овлашћење за подношење захтева

 

Све потребне захтеве и обрасце можете пронаћи на сајту Стоматолошке коморе Србије или у просторијама исте.