Чланарина

3. јун 2014.

Чланарина од 800 динара уплаћује се на рачун Огранка Коморе.

Чланарину не плаћају незапослени стоматолози.

Чланарину плаћају сви доктори стоматологије запослени у здравственим установама, приватној пракси, оснивачи приватне праксе и запослени чланови доктори стоматологије који не обављају здравствену делатност.

Уплата чланарине се врши на рачун Огранка Коморе у који је уписан доктор стоматологије и то тако што је:

Сврха уплате - навести месец-е за које се врши уплата

Позив на број - ИД број ( број из решења о упису)

Рачун уплате:
- Огранак за подручје града Београда: 105-51035-87 код АИК банке
- Огранка за АП Војводину: 105-530008-29 код АИК банке
- Огранак за западну и ценцтралну Србију: 105-51037-81  код АИК банке
- Огранак за југоисточну Србију и К и М: 105-51036-84  код АИК банке

Према члану 11. став 3., 4., и 5.  Статута Стоматолошке коморе Србије ("Сл. гласник РС", бр. 89/2007, 85/2008, 37/2014, 19/2015 и 107/2015) чланство у комори престаје и неплаћањем чланарине.

Уколико члан коморе не измири дуговања по основу чланарине закључно са 31.12. за текућу годину, дужан је да након упозорења иста измири закључно са 31.03. наредне године.

Неизмиривање обавезе закључно са 31.03. на начин прописан у претходном ставу, престаје чланство у комори.

Чланарина - примери уплатница

Уплатница за огранак БЕОГРАД

Уплатница за огранак ВОЈВОДИНА

Уплатница за огранак ЈУГОИСТОЧНА СРБИЈА И КИМ

Уплатница за огранак ЗАПАДНА И ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА

 

Обавештење о плаћању чланарине за чланове СКС- 15.01.2018.

Преузмите документ (56.5 KB)

Обавештење о плаћању чланарине за чланове СКС- 15.01.2019.

Преузмите документ (60 KB)