ОБАВЕЗА КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ

29. децембар 2015.

Здравствени радник који је добио, односно обнови одобрење за самостални рад-Лиценцу је дужан да учествује у програмима медицинске континуиране едукације.

Да би обнови Лиценцу, доктору стоматологије је потребно да сакупи следећи број бодова  кроз различите програме КМЕ:

1. Минимум 10 бодова у свакој лиценцној години

2. Укупно 140 бодова на крају лиценцног периода


Доктори стоматологије који су стекли Лиценцу пре 01.јануара 2010. године, потребно је да за обнављање Лиценце поседују укупно 120 бодова.

Доктори стоматологије који није сакупио минимум 10 бодова у лиценцној години, односно укупно 140 на крају лиценцног периода, дужан је да поднесе захтев за полагање  лиценцног испита 60 дана пре истека лиценцне године, односно лиценцног периода. Исту дужност има и здравтсвени радник који је добио Лиценцу пре 01.јануара 2010. године уколико нема укупно 120 бодова.

Бодове није дужан да сакупља незапослени здравствени радник.

Здравственом раднику коме је у складу са прописима који уређују област рада утврђено мировање радног односа, породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета, одсуство са рада ради посебне неге детета или привремена спреченост за рад у периоду:

1) до два месеца у току лиценцне године, у поступку обнове лиценце дужан је да испуни услове из члана 8. овог правилника;

2) до шест месеци у току лиценцне године, период важења лиценце остаје непромењен, а у поступку обнављања лиценце потребно је да у тој лиценцној години стекне половину тј. најмање десет бодова у поступку континуиране едукације;

3) дужем од шест месеци у току лиценцне године, односно једне или више лиценцних година период важења лиценце остаје непромењен, а у поступку обнављања лиценце сматра се да је у тој лиценцној години, односно тим лиценцним годинама стекао довољан број бодова за обнављање лиценце, независно од стварно стечених бодова у наведеном периоду.


Докторима стоматологије којима је лиценца издата од 01.01.2010.године па до 12.12.2015.године :

1. Укупно сакупљен број бодова из тог периода урачунаће се у неопходан број од 140 на крају лиценцног периода ( 7 година).

2. За све  лиценцне године које се завршавају неког датума у 2016. и тако надаље по годинама трајања лиценце, неопходан је услов од минимум 10. бодова у лиценцној години.

3.  Да  би се обновила лиценца по истеку  7 година, потребно је  укупно 140 бодова ( који ће се умањити уколико има основа за ослобађање од сакупљања бодова)