ОБАВЕЗА КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ

29. децембар 2015.

Нови Правилник о ближим условима за издавање, обнављање и одузимање лиценце члановима комора здравствених радника објављен је у „Сл. гласнику РС“, бр. 76/2022 од 07.07.2022. године и почиње да се примењује од 15. јула 2022. године.

 

Правилник је објављен на интертнет страници СКС.

 

Циљ доношења новог Правилника јесте усклађивање овог подзаконског акта са Законом о здравственој заштити (''Сл.гл.РС'' бр. 25/2019 који је на снази од 11.04.2019. године).

Здравствени радник који је добио, односно обновио одобрење за самостални рад-Лиценцу дужан је да учествује у програмима континуиране едукације.

Здравственом раднику може се обновити лиценца ако је у периоду важења лиценце, у поступку континуиране едукације стекао 140 бодова кроз садржај акредитованих програма континуиране едукације, везано за професионалну делатност коју обавља, а за коју се издаје, односно обнавља лиценца, при чему број сакупљених бодова у једној години трајања лиценце не може бити мањи од десет.

Здравственом раднику преко 70 година старости, коме је лиценца издата на период од годину дана, иста се може обновити лиценца ако је у периоду важења лиценце, у поступку континуиране едукације стекао 20 бодова кроз садржај акредитованих програма континуиране едукације, везано за професионалну делатност коју обавља, а за коју се издаје, односно обнавља лиценца.

Укупан број од 140 бодова, односно 20 бодова, мора бити скупљен из више различитих акредитованих програма континуиране едукације.

Ако здравствени радник по истеку лиценцног периода од седам година није стекао укупно 140 бодова, односно најмање 10 бодова у једној години трајања лиценце подноси захтев за полагање лиценцног испита надлежној комори у року од 60 дана пре истека лиценцног периода.

Ако здравствени радник преко 70 година старости, коме је лиценца издата на период од годину дана, по истеку лиценцног периода од једне године није стекао укупно 20 бодова дужан је да поднесе захтев за полагање лиценцног испита надлежној комори у року од 60 дана пре истека лиценцног периода.

 

Незапослен здравствени радник који има издату лиценцу обавезан је да од 15. јула 2022. године, односно од дана почетка примене новог Правилника, сакупља бодове за обнову лиценце. 

 

Здраствени радник који не обавља здравствену делатност ( ради ван струке)  који има издату лиценцу обавезан је да од 15. јула 2022. године, односно од дана почетка примене новог Правилника, сакупља бодове за обнову лиценце

 

Здравственом раднику коме је у складу са прописима који уређују област рада утврђено мировање радног односа, породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета, одсуство са рада ради посебне неге детета или привремена спреченост за рад у периоду:

1) до два месеца у току лиценцне године, у поступку обнове лиценце дужан је да испуни услове из члана 8. овог правилника,

2) од два до шест месеци кумулативно у току лиценцне године, период важења лиценце остаје непромењен, а у поступку обнављања лиценце потребно је да у тој лиценцној години стекне најмање десет бодова у поступку континуиране едукације,

3) дужем од шест месеци кумулативно у току лиценцне године, период важења лиценце остаје непромењен, а у поступку обнављања лиценце сматра се да је у тој лиценцној години, стекао довољан број бодова за обнављање лиценце, независно од стварно стечених бодова у наведеном периоду.

Здравствени радник подноси доказ комори о наступању наведених услова.

Наведени разлози не ослобађају здравственог радника од благовременог подношења захтева за обнављање лиценце надлежној комори.

 

Документ можете видети на линку испод:

ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ ИЛИ ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЧЛАНОВИМА КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА