Етички одбор Коморе

21. јун 2014.

Етички одбор Коморе разматра етичка питања, промовише принципе професионалне етике и обавља друге послове у вези са применом и поштовањем етичког кодекса.

Етички одбор има  осам чланова, по четири из сваког Већа.

Председника,  потпредседника и чланове Етичког одбора Коморе бира и разрешава Скупштина  Коморе из редова чланства Коморе.

Председник и  потпредседник Етичког одбора Коморе не могу бити бирани из истог Већа.

Мандат  председника, потпредседника и чланова Етичког одбора Коморе траје четири  године. 

У обављању послова из свог делокруга, Етички одбор сарађује нарочито са другим коморама здравствених радника, факултетима здравствене струке, научним установама и референтним установама из здравствене делатности као и другим субјектима у земљи и иностранству. Комора може посебним општим актом  и шире утврдити делокруг Етичког одбора.

 

Одлука - избор председника и потпредседника ЕО СКС

Преузмите документ (48.98 KB)

 

Одлука - избор чланова ЕО СКС

Преузмите документ (62.5 KB)