ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЧЛАНОВЕ СТОМАТОЛОШКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ КОЈИМА ИСТИЧЕ ЛИЦЕНЦА ОД 01.05.2016.ГОДИНЕ ДО 31.12.2016.ГОДИНЕ

12. jануар 2016.


Веза: Правилник о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника (Сл.гласник Републике Србије, бр. 119/2007, 23/2009, 40/2010 и 102/2015)

Поштовани,

Са задовољством вас обавештавамо да су иницијатива и рад Коморе уродили плодом те да је Министарство здравља усвојило измене Правилника којим се уређује лиценцирање здравствених радника. Поменути Правилник предвиђа смањење потребних  бодова за обнављање Лиценце, и уређује права и обавезе доктора који немају потребан број бодова. У намери, да у будуће наставимо рад на изменама у смислу утврђивања још повољнијих услова,   упознајемо вас овим путем са изменама које су ступиле на снагу.

 

ОБНАВЉАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ

Према новом члану 8. здравствени радник може обновити Лиценцу ако је у периоду важења лиценце у поступку континуиране медицинске едукације стекао минимум 10 бодова у свакој лиценцној години, а на крају лиценцног периода укупно 140 бодова, из више програма континуиране едукације. Захтев за обнављање Лиценце се подноси у року од 60 дана пре истека Лиценце.

Изузетно приликом утврђивања укупног броја бодова потребних за обнављање Лиценце, сматра се да је здравствени радник који подноси захтев за обнављање Лиценце коју је стекао пре 1. јануара 2010. године, у периоду од добијања Лиценце до 31. децембра 2009. године стекао довољан број бодова за обнављање Лиценце, независно од броја стварно стечених бодова.

Према новом члану 10. здравствени радник који није сакупио минимум 10 бодова у лиценцној години, односно укупно 140 на крају лиценцног периода, дужан је да поднесе захтев за полагање  лиценцног испита 60 дана пре истека лиценцне године, односно лиценцног периода.

Према новом члану 13. бодове није дужан да сакупља незапослени здравствени радник.

Здравственом раднику коме је у складу са прописима који уређују област рада утврђено мировање радног односа, породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета, одсуство са рада ради посебне неге детета или привремена спреченост за рад у периоду:

1) до два месеца у току лиценцне године, у поступку обнове Лиценце дужан је да испуни услове из члана 8. овог правилника;

2) до шест месеци у току лиценцне године, период важења Лиценце остаје непромењен, а у поступку обнављања Лиценце потребно је да у тој лиценцној години стекне половину тј. најмање десет бодова у поступку континуиране едукације;

3) дужем од шест месеци у току лиценцне године, односно једне или више лиценцних година период важења Лиценце остаје непромењен, а у поступку обнављања Лиценце сматра се да је у тој лиценцној години, односно тим лиценцним годинама стекао довољан број бодова за обнављање Лиценце, независно од стварно стечених бодова у наведеном периоду.

 

ПОЈАШЊЕЊЕ

У складу са наведеним Правилником, а имајући у виду нејасно и у потпуности недефинисано стање које је постајао у погледу обавезе сакупљања бодова првих година од добијање Лиценце, Скупштина СКС је донела одлуку да доктори који стичу права да обнове Лиценцу од 01.05.2016. године до 31.12.2016.године, потребно је да имају укупно 120 бодова, независно од броја бодова по Лиценцној години. Дакле једини услов у погледу КЕ је поседовање укупног броја од 120 бодова из више различитих програма континуиране едукације.

Здравствени радник који није сакупио  укупно 120 бодова  дужан је да поднесе захтев за полагање  лиценцног испита 60 дана пре истека  лиценцног периода. О условима лиценцног испита и правилама за полагање истог бићете накнадно обавештени. По полагању лиценцног испита стиче се право на обнову Лиценце.

Уколико здравствени радник није из оправданих разлога у могућности да поднесе захтев за обнављање Лиценце 60 дана пре истека исте, може поднети молбу за продужење рока, тако да рок за подношење захтева се може продужити најдаље до дана истика Лиценце. У току је уношење бодова у е-програму на основу извештаја организатора за протеклих седам година. По завршетку уноса бићете лично обавештени колико бодова поседујете по нашој евиденцији. Уколико се тај број не буде поклапао са вашом евиденцијом, доставићете копије само оних сертификата који нису унети. О наведеном стручна служба ће вас на време обавестити.

незапослен доктор стоматологије није дужан да сакупља бодове.

Уколико је запосленом доктору утврђено мировање и друго право на одсуство по основу рада, док траје тај период ослобођен је сакупљања бодова и то тако што, уколико прекид траје од 2 до 6 месеци у лиценцној ( не календарској) години, биће ослобођен сакупљања 10 бодова од укупно потребних 120 бодова, и све тако редом у зависности колико је таквих прекида било у лиценцном периоду. Уколико је прекид трајао дуже од 6 месеци у току лиценцне године, биће ослобођен сакупљања 20 бодова од укупно потребних 120 бодова, и све тако редом у зависности колико је таквих прекида било у лиценцном периоду.Исти принцим се примењује и у погледу трајања незапсолености.

Послодавци ће моћи да на основу овлашћења пошаљу групне захтеве за обнављање Лиценце за своје запослене.

Потребна документа и  неопходне захтеве и потврде за обнову Лиценце ће те моћи пронаћи на сајту СКС или позивањем стручне службе СКС у фебруару месецу 2016.године.

Напомињемо да је у току измена Правилника који уређује спровођење континуиране едукације, а у коме је комора предложила да докторима који су на постдиплопмским студијама и здравственим специјализацијама призна 10 бодова КМЕ, по години специјализације у трајњу законом прописаним. О  усвајању предложених измена бићете накнадно обавештени.

С поштовањем,

директор,Стоматолошке коморе Србије
Проф.др Витомир Константиновић с.р.

саставила, секретар-Маја П.Ковачевић, дипл.правник