У циљу утврђења основаности захтева, који се тичу упућивања молби, за помоћ у време елементарних непогода, обавештавају се заинтересовани да уз поднете захтеве приложе и материјалне доказе који се односе на претрпљену штету

Поштовани,

Овим путем Вам се обраћам у име свих стоматолога Србије, а у вези недавно усвојеног сета пореских закона.

Сет пореских закона, које је усвојила Скупштина Републике Србије, са циљем да се растерети пословање привреде и приватног сектора, тешко да ће дати очекиване резултате, посебно у приватној пракси, јер је укупна економска ситуација у земљи изузетно сложена.

Оно што се у овим прописима дотиче приватних доктора стоматологије, медицине и других здравствених радника који обављају приватну праксу, тиче се Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. Гласник РС „ бр.41/13).

У великој мери се мењају обрачун пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности, како  у погледу начина опорезивања, тако и у погледу основице. Граница за паушално опорезивање подигнута је са 3.000.000 на 6.000.000 РСД.

Све измене одредаба Закона о порезу грађана које су везане за паушално опорезивање примењују се од 01.01.2014. године. Значајно повећање пореза за здравствене раднике у приватном сектору, посебно докторе стоматологије, погубно је.

Стоматолошка комора Србије управо води  легалну процедуру да се утврди број доктора стоматологије који раде „на црно“. Из АПР-а  су добијени спискови свих регистрованих стоматолошких ординација, који ће бити објављени на сајту Стоматолошке коморе Србије, како би се пацијенти упутили на право место за пружање здравствене заштите и заштитили од евентуалних стручних грешака и економских превара.

Енормно повећање паушалног опорезивања доктора стоматологије у приватној пракси, довешће до супротног ефекта од очекиваног. Неће доћи до запошљавања нових стоматолога, а и они стоматолози који легално раде, на граници материјалне издржљивости, да би преживели, биће принуђени да затварају ординације и пређу у сиву зону рада.

То ће се веома брзо догодити и само они који поседују приватне ординације чији доходак у нашим условима велики, моћи ће да подмирију разрезани порез. Тиме ће се и укупна маса средстава прикупљених од овог пореза смањити, рад „на црно“ повећати без реално предвидивог броја случајева.

Овим поступком доктори стоматологије неће уцењивати државу, то им и није циљ, већ се борити за основно преживљавање своје породице.

Зато сматрамо да поново треба преиспитати одредбе закона, као и издатих решења о порезу и свести их на меру која је у овим условима рада и живљења, када су и пацијенти и доктори осиромашени, једино прихватљива.

Искрено се надамо да ћете нам изаћи у сусрет и вашим утицајем помоћи да се реше новонастали проблеми у пословању проватних стоматолога.

С поштовањем,

Проф. Др Витомир Константиновић, с.р.

Директор Стоматолошке коморе Србије

Достављено:

-Здравственом Савету Србије

-Министарству финансија

-Министарству здравља

Београд, 25. 06.2014.

Члановима Стоматолошке коморе Србије

Поштоване колегинице  и колеге,

Како би се унапредила ваша сарадња и комуникација са руководством Коморе, а стручној служби СКС омогућиле потребне информације о члановима Коморе, отвара се нова, званична интернет презентација СКС. Искрено се надамо да ћете убудуће све корисне информације које вас занимају моћи да нађете на  овом савременом сајту коморе.

Најбољи,  уједно  и најједноставнији начин да би вам обавештења која вам упућујемо из коморе одмах била доступна је коришћење електронске поште (е-мејла).

У ту сврху, најлепше вас молимо да доставите своје е-маил адресе и бројеве телефона својих ординација  стручној служби Стоматолошке коморе Србије, како би напокон могли да употпунимо базу података и унапредимо  комуникацију са члановима коморе.

Овим путем вас и подсећамо да сте према Закону о коморама здравствених радника  према члану 13. "... дужни  да надлежном органу Коморе пријавите све промене које су битне за упис у Именик, из члана 10. овог закона, као и друге битне чињенице из надлежности Коморе, у року од 30 дана, од дана сазнања за те промене, односно чињенице“.

Руководство коморе је ради борбе против нелегалних ординација одлучило да на сајту коморе објави списак и адресе свих ординација, легално регистрованих у Агенцији за привредне регистре Републике Србије. То ће бити један од начина да се  пацијенти информишу које ординације легално послују.

Такође вас подсећамо да је плаћање чланарине наша законска обавеза. Чл. 32, став 2., Закона о коморама здравствених радника упућује да су ..."Чланови Коморе дужни да уредно плаћају чланарину, надокнаду за упис у Именике, као и друге надокнаде за рад Коморе, у складу са законом.“ Одлуком Скупштине СКС, одржане 29.11.2013.год., одређен је износ чланарине за 2014. год., од 800,00 РСД, месечно. Одлука је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 37/2014, од 02.04.2014. год, па вас молимо да од априла 2014.год. уплаћујете тај износ.

С поштовањем,

Директор Стоматолошке коморе Србије

Проф. др Витомир Константиновић,с.р.

Поштоване колегинице и колеге,
 
Потребно је да се јавите свом матичном огранку Коморе, како бисте оставили основне податке о себи и претрпљеној штети.
 
Срдачан поздрав
 
Директор СКС
 
Проф. др Витомир Константиновић, ср.

Поштоване колегинице и колеге,

Овим путем се у име колега са угрожених подручја којима је намењена помоћ захваљујем свима који су до сада уплатили одређена средства.
Надам се да ће се и остале колеге, чланови стоматолошке коморе Србије, одазвати овом хуманитарном позиву, с обзиром на чињеницу да је очекивана помоћ докторима стоматологије чије су ординaције и имовина оштећене у поплавама, за сада изостала у значајнијем броју.
Jош једном вас подсећам да се одазовете апелу објављеном на сајту СКС и сразмерно својим могућностима, уплатите финансијска средства.
Уплату динарских средстава, у земљи, вршити на рачун: 205-207878-67

Директор Стоматолошке коморе Србије
Проф. др Витомир Константиновић

Београд, 23.05.2014. год.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се доктори стоматологије, који чекају добијање обрасца лиценце, да су исте одштампане и да се могу подићи у надлежном огранку. Лиценца се подиже лично уз личну карту или на основу судског овлашћења или овлашћења овереног пред општинским органом .

Ово посебно напомињемо да не би долазило до враћања лица која не поседују одговарајућу документацију.

Директор
Проф. др Витомир Константиновић, с.р.